جشن میلاداعیاد شعبانیه در یزد تفت سخوید،روستاما http://jashnmilad.mihanblog.com 2018-10-21T03:02:24+01:00 text/html 2008-06-12T19:00:00+01:00 jashnmilad.mihanblog.com عباس زارع [جشن میلاد اعیاد شعبانیه http://jashnmilad.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font size="3"><div align="center">مشاهده تاریخچه&nbsp; جشنها <br></div> <div align="center"><font size="3"><font color="#33cc00"><strong>در ایّام اعیاد شعبانیه</strong></font> </font></div>در سالهای ذکر شده&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/81.gif">در سخوید <br><br><div align="center"> <table style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 90%; color: rgb(204, 51, 204); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 153); border-image: none;" cellspacing="4" cellpadding="6" align="middle"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b>&nbsp;</b><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/87" target="">1387</a></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/88" target="">1388</a></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b>&nbsp;</b><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/89" target="">1389</a></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b>&nbsp;</b><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/90" target="">1390</a></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b>&nbsp;</b><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/91" target="">1391</a></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b>&nbsp;<a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/92" target="">1392</a></b><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"> <p><strong><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/ayande" target=""><strong><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);">1393</font></strong><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);" size="2"><strong><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);" size="2"><strong> <br></strong></font></strong></font></a></font></strong><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);" size="2"><strong><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);" size="2"><strong><br></strong></font></strong></font></p></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b><b><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/milad94" target=""><b><b>1394</b></b></a></b></b></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;">&nbsp;<a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/jashn95" target="">1395 </a><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;">&nbsp;<a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/jashn96" target=""><b>1396</b></a></td></tr></tbody></table></div></font><font size="3"><div align="center"><br><font size="3"><div align="center"><table style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); color: rgb(204, 51, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 153);" cellspacing="4" cellpadding="6" align="middle" height="89" width="496"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/jashn97" target=""><b>1397</b></a></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b>&nbsp;</b><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b>&nbsp;</b><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b>&nbsp;</b><br></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><b>&nbsp;</b><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/extrapage/ayande" target=""> </a><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;"><a title="" href="http://yazd-sakhvid7.mihanblog.com/extrapage/jashn95" target="">&nbsp; <br></a></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 0); width: 18%; border-collapse: collapse; border-image: none;">&nbsp;<br></td></tr></tbody></table></div></font><font size="3"><div align="center"><br></div></font><br>درضمن شما تمام ویدئو های جشن را از طریق <br>کانال مناسبتهای شاد مذهبی آپارات <br><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font color="#FF0000"><a href="https://www.aparat.com/azsayazd" target="" title="">https://www.aparat.com/azsayazd</a></font></span><br>مشاهده نمائید<br><br><strong><font color="#cc0000">ارتباط بامدیر وبلاگ از طریق پیامک :30002644443333 ایمیل:azsayazd@mihanmail.ir</font></strong></div> <div align="center"><br><a title="" href="http://revolution.shirazu.ac.ir/wp-content/uploads/2010/04/Beynol-harameyn.jpg" target=""><img alt="" src="http://revolution.shirazu.ac.ir/wp-content/uploads/2010/04/Beynol-harameyn.jpg" border="0" align="bottom" hspace="0" height="521" width="617"></a><br><br></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="left"><font color="#ff9966"><a title="" href="http://roostaha.mihanblog.com/" target=""></a> <div align="left"><br><font color="#ff9966">ورود به صفحه اصلی دهستان سخوید<br><a title="" href="http://www.roostama.ir/" target="">http://www.roostama.ir/</a></font></div></font></div></font><font color="#ff9966"></font></div>